Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Zveřejnění prováděcího rozhodnutí Komise v Úředním věstníku EU

22.10.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Dne 21. října 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie L 267 (ročník 62) zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1741 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví formát a četnost údajů, které mají členské státy poskytovat pro účely ohlašování podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Toto prováděcí rozhodnutí Komise bude mít zásadní vliv na plnění ohlašovací povinnosti vůči E-PRTR (resp. IRZ), a to již za ohlašovací rok 2019.

Zveřejnění údajů ohlášených do IRZ za rok 2018

30.9.2019 (Ministerstvo životního prostředí, CENIA)

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, zveřejňuje na webových stránkách IRZ aktuální sadu dat – tentokrát i s údaji ohlášenými do IRZ za ohlašovací rok 2018.

Údaje ohlášené do IRZ jsou k dispozici tradičně na webových stránkách registru zde.

Upozornění pro ohlašovatele do E-PRTR

6.3.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Vzhledem ke změně v reportingu na evropské úrovni (tj. do evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek – E-PRTR dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, který zajišťuje MŽP ve spolupráci s CENIA), doporučujeme dotčeným ohlašovatelům zkontrolovat si ohlášené údaje za předchozí roky a v případě nalezení jakýchkoliv nedostatků v těchto hlášeních, aby zaslali příslušné opravné/doplněné hlášení. S velkou pravděpodobností bude možné údaje za předchozí ohlašovací roky do E-PRTR opravit pouze do poloviny roku 2019, což jak bylo uvedeno výše, zajišťuje MŽP ve spolupráci s CENIA.

Upozornění na blížící se termín pro ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2018

5.3.2019 (Ministerstvo životního prostředí)

Dovolujeme si upozornit všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů povinnost ohlašovat do IRZ, že pro řádné ohlášení zbývá necelý měsíc.

Aktualizace informací o látkách v IRZ

2.11.2018 (CENIA, Ministerstvo životního prostředí)

V sekci Látky v IRZ byly aktualizovány informace o jednotlivých látkách, za které se ohlašuje do IRZ. V současné době se ohlašovací povinností týká 93 látek v únicích do ovzduší, vody a půdy a v přenosech v odpadních vodách a odpadech.