Vítejte na stránkách integrovaného registru znečišťování životního prostředí

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí (http://www.mzp.cz/) jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/).

Žádost o spolupráci ve věci plnění požadavků Protokolu o PRTR – Zpráva o implementaci Protokolu o PRTR

21.9.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí (OPVIP MŽP) si dovoluje tímto způsobem požádat o spolupráci ve věci plnění požadavků Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Protokol o PRTR).

Změny v ohlašování přes ISPOP

5.9.2016 (CENIA, česká informační agentura životního prostředí)

CENIA, česká informační agentura životního prostředí na svých webových stránkách a na webových stránkách Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) zveřejnila informace o ISPOP ve vazbě na novelu zákona o IRZ. Součástí uvedených informací je i dokument s podrobnými informacemi o připravovaných změnách.

A konečně poslední aktualitou, která jednoznačně stojí za pozornost, je zveřejnění termínů seminářů, které jsou plánovány na listopad. Na tyto semináře, jejichž přehled naleznete zde, se lze již nyní přihlásit.

Novela zákona o IRZ nabyla účinnosti

2.9.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Včera dne 1. září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o IRZ, a to plně v souladu s článkem II zákona č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení).

Změny v ohlašování do IRZ

16.8.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

V návaznosti na přijetí novely zákona o IRZ si Vám dovolujeme předložit první podklad, který by Vám, ohlašovatelům, měl umožnit lepší orientaci ve změnách, které předmětná novela přinesla, ale také usnadnit výběr správné činnosti z přílohy k zákonu o IRZ. Vzhledem k množícím se dotazům k této problematice doufáme, že dokument pro Vás bude užitečný a usnadní přechod k upravené koncepci ohlašování do IRZ. Připomínáme, že novela se žádným způsobem nedotýká ohlašovatelů s jednou či více činnostmi E-PRTR (tj. s činností z přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006). (...)

Novela zákona o IRZ vyšla ve Sbírce zákonů

5.8.2016 (Ministerstvo životního prostředí)

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyšla ve Sbírce zákonů (částka č. 99), a to pod číslem 255/2016 Sb. Plný název novely je tedy následující – zákon č. 255/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (…)