Dokumenty

Stránka je upravována!

Právní předpisy

Zákon č. 25/2008 Sb. - aktuální plné znění
Zákon č. 25/2008 Sb. - původní neaktuální znění
Zákon č. 77/2011 Sb.
Zákon č. 255/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. - plné aktuální znění
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. - původní neaktuální znění
Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006

Souhrnné zprávy

Souhrnná zpráva za rok 2013
Souhrnná zpráva za rok 2012
Souhrnná zpráva za rok 2011
Souhrnná zpráva za rok 2010
Souhrnná zpráva za rok 2009
Souhrnná zpráva za rok 2008
Souhrnná zpráva za rok 2008 – hlavní zjištění
Souhrnná zpráva za rok 2007
Souhrnná zpráva za rok 2007 – hlavní zjištění
Souhrnná zpráva za rok 2006
Souhrnná zpráva za rok 2005
Souhrnná zpráva za rok 2004

Analýzy

<Analýza vyvolaných nákladů soukromých subjektů na ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování
Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR – I. část
Sledování přenosů znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu v integrovaném registru znečišťování životního prostředí ČR – II. část

Příručky

Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2017
Stručně o změnách v IRZ v návaznosti na novelu zákona o IRZ
Příručka pro ohlašování do IRZ za rok 2015 (zachycuje stav před novelou zákona o IRZ v roce 2016)
Návod pro vyplnění formuláře IRZ
Stručný návod pro použití vyhledávání v údajích ohlášených do IRZ
Manuál pro používání mapových služeb Národního geoportálu INSPIRE ve vztahu k IRZ
Postup při podávání opravných hlášení
Postup při podávání žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení zaslaného do Integrovaného registru znečišťování (IRZ)
Otázky a odpovědi – část 2 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 3 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 4 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016
Otázky a odpovědi – část 5 - není zohledněna novela zákona o IRZ z roku 2016

Plnění ohlašovací povinnosti – příklady

Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele ČOV
Prahové hodnoty pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ - horní a dolní mez - NOVÉ
Čerpací stanice – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Domov seniorů – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Doprava – dopravní značení, opravy pozemních komunikací
Doprava – ohlašování nebezpečného odpadu vzniklého při odstraňování následků havárií
Doprava – provoz myčky aut
Havárie – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
ISPOP – rozdíl mezi IRZ a ISPOP
Kanalizace – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Laboratoř – informace k plnění ohlašovací povinnost do IRZ
Mobilní zařízení – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Nemocnice – ohlašování infekčního odpadu
Obce – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Parkoviště – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Odpady – ohlašovací prahy
Odpady – plnění ohlašovací povinnosti do IRZ z hlediska odpadů zůstávajících v provozovně
Potravinářství – hygiena zaměstnanců
Přenosy odpadů mimo provozovnu – informace k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ
Stavebnictví – informace k povinnosti ohlašovat množství odpadu vznikající na dočasných stavbách do IRZ za ohlašovací rok 2009
Stavebnictví – odpad s obsahem azbestu vzniklý při výměně střechy
Údržba zařízení – ohlašování vznikajících odpadů
Úniky do ovzduší – stanovení polétavého prachu (PM10)
Úniky do vody – stanovení PAU
Úniky do vody – stanovení TOC
Zařízení s vyšší kapacitou než podle nařízení o E-PRTR a ohlašovací povinnost do IRZ
Zemědělství – pole jako provozovna IRZ
Zemědělství – obaly od agrochemikálií
Zemědělství – opravárenská dílna
Zemědělství – výpočet roční emise amoniaku

Informační brožury

Leták k ohlašování údajů do IRZ za rok 2009

Prezentace k IRZ

Otázky a odpovědi k IRZ (1.část)

EPER

Směrnice Rady 96/61/EC (v češtině)
Směrnice Rady 96/61/EC (v angličtině)
Rozhodnutí Evropské komise 2000/479/EC (v angličtině)
Souhrnná zpráva o EPER (v angličtině)
Druhá souhrnná zpráva o ohlašování do EPER (v angličtině)

E-PRTR

Nařízení o Evropském PRTR (v češtině)
Nařízení o Evropském PRTR (v angličtině)
Příručka pro implementaci E-PRTR (v češtině)
Příručka pro implementaci E-PRTR (v angličtině)
Brožura o E-PRTR

Protokol o PRTR

Aarhuská úmluva (v angličtině)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v češtině)
Rozhodnutí o přistoupení EU k Protokolu o PRTR (v angličtině)
Příručka pro implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Návod k implementaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
Otázky a odpovědi k Protokolu o PRTR – leták

Dokumenty OECD k PRTR

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje pro environmentální politiku a udržitelný rozvoj (v angličtině)
Použití dat z registrů úniků a přenosů znečišťujících látek (v angličtině)
Brožura OECD k PRTR (v angličtině)

Ostatní dokumenty

Formulář pro žádost o výmaz