Důvody zařazení látky do IRZ

Důvody zařazení látky do IRZ

Legislativa EU

 • rozhodnutí o EPER: „Rozhodnutí Komise 2000/479/ES, o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)“
 • nařízení o E-PRTR: „Nařízení o E-PRTR, které se týká zřízení Evropského registru vypouštění a přenosů znečišťujících látek“

Legislativa ČR

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon):
  • příloha č. 1: Zvlášť nebezpečné látky.
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech:
  • příloha č. 1: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 • Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků:
  • příloha č. 1: Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (dále jen „Seznam“) a způsob jeho používání
 • Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Mezinárodní dokumenty

 • Montrealský protokol: Montrealský protokol o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Země
 • Stockholmská úmluva: Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech
 • CLRTAP: Úmluva o dálkovém přeshraničním znečišťování ovzduší a související protokoly
 • UNFCCC Kyóto: Rámcová úmluva organizace spojených národů o změně klimatu a související „Kyótský Protokol“