Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

 1. Co je integrovaný registr znečišťování životního prostředí?
 2. Jaké právní předpisy upravují postavení IRZ?
 3. Kolik látek je v IRZ sledováno?
 4. Komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ?
 5. Jaké údaje se ohlašují do IRZ?
 6. Do kdy se údaje do IRZ ohlašují a existuje možnost odložení termínu hlášení?
 7. Kdo je provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006?
 8. Kde a jak zjistíme, zda-li je naše společnost povinna ohlašovat údaje podle nařízení o E-PRTR?
 9. Vzniká ohlašovací povinnost provozovateli v případě, že nejsou překročeny žádné stanovené ohlašovací prahy?
 10. Jak přesně chápat v souvislosti s IRZ pojem úniky, přenosy a jaký je mezi nimi rozdíl?
 11. Kdy jsou údaje z IRZ zveřejňovány?
 12. Kdo ověřuje data nahlášená provozovateli do IRZ?
 13. Jaký je rozdíl mezi integrovaným systémem ohlašovacích povinností a integrovaným registrem znečišťování?
 14. Může provozovatel při zjišťování toho, zda překračuje ohlašovací prahy u ohlašovaných látek, využít povinností uložených ve zvláštních právních předpisech?
 15. Množství ohlašované látky se zjišťuje zvlášť pro jednotlivý odpad nebo se sčítá v rámci všech odpadů, obsahujících ohlašovanou látku, jedné provozovny?
 16. Existuje u nás nějaký dokument pro problematiku IRZ, ve kterém by byly pro jednotlivé kategorie znečišťovatelů vyznačeny polutanty, které se jich pro ohlašování do IRZ týkají? Je možné se tímto dokumentem řídit při monitorování a ohlašování údajů do IRZ?
 17. Týká se ohlašovací povinnost do IRZ také úniků vypouštěných mobilními zdroji znečišťování ovzduší, např. motorovými vozidly?
 18. Jakým způsobem budou údaje do IRZ ohlašovány?
 19. Kde jsou uvedeny povinné údaje ohlašované do IRZ?
 20. Kde jsou uvedeny ohlašované látky do IRZ včetně prahových hodnot pro úniky a přenosy?

1. Co je integrovaný registr znečišťování životního prostředí?

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (zkráceně integrovaný registr znečišťování – IRZ) je veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů vybraných znečišťujících látek.

Zpět na obsah…

2. Jaké právní předpisy upravují postavení IRZ?

IRZ upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Dále se k IRZ vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES. Nelze rovněž zapomenout na novelu zákona č.77/2011 Sb. a novelu nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

Zpět na obsah…

3. Kolik látek je v IRZ sledováno?

V roce 2004, 2005 a 2006 se sledovalo 72 látek podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. Počet látek hlášených od roku 2007 stoupl na 93 látek. Je nutné podotknout, že v každém typu úniku/přenosu se počet sledovaných látek liší a v žádném z nich se nesleduje plný počet (tj. zmíněných 93 látek).

Zpět na obsah…

4. Komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ?

Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká podle zákona č. 25/2008 Sb.:

 1. provozovateli uvedenému v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006,
 2. provozovateli, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k zákonu o IRZ,

v případě, že množství znečišťujících látek v únicích (do ovzduší, vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, v odpadech) je vyšší než stanovený ohlašovací práh, případně je-li překročeno množství produkovaných odpadů (stanoven ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2 000 t/rok).

Zpět na obsah…

5. Jaké údaje se ohlašují do IRZ?

Do IRZ se ohlašují:

 1. úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006),
 2. úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 3. přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,

Zpět na obsah…

6. Do kdy se údaje do IRZ ohlašují a existuje možnost odložení termínu hlášení?

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31.3. běžného roku za předchozí kalendářní rok (v případě ohlašování za rok 2018 se údaje ohlašují do 31. 3. 2019). Možnost odložení termínu hlášení není zákonem umožněna.

Zpět na obsah…

7. Kdo je provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006?

Provozovatel musí splňovat podmínku zařazení do přílohy č. I nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Musí provozovat činnost (činnosti) uvedenou v příloze I nařízení.

Příloha č. I obsahuje 65 sledovaných činností z následujících 9 odvětví:

1. energetika;
2. výroba a zpracování kovů;
3. zpracování nerostů;
4. chemický průmysl;
5. nakládání s odpady a odpadními vodami;
6. výroba a zpracování papíru a dřeva;
7. intenzivní živočišná výroba a akvakultura;
8. živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů; a
9. ostatní činnosti.

Nařízení o E-PRTR s úplným výčtem sledovaných činností lze stáhnout zde.

Zpět na obsah…

8. Kde a jak zjistíme, zda-li je naše společnost povinna ohlašovat údaje podle nařízení o E-PRTR?

Pro ohlašování podle nařízení o E-PRTR musí být současně splněny dvě podmínky.

1. Společnost je provozovatelem zařízení, které vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení o E-PRTR nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze.

2. Jsou překročeny příslušné prahové hodnoty pro úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy (viz příloha II nařízení) nebo jsou překročeny prahové hodnoty pro přenos nebezpečných odpadů (2 t/rok) či ostatních odpadů (2 000 t/rok) nebo přenosy jakékoliv znečišťují látky obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b.

Úplné znění nařízení o E-PRTR lze stáhnout zde

Zpět na obsah…

9. Vzniká ohlašovací povinnost provozovateli v případě, že nejsou překročeny žádné stanovené ohlašovací prahy?

Ne. Ohlašovací povinnost vzniká provozovateli, pokud množství ohlašované látky v únicích nebo přenosech za rok je vyšší než stanovené ohlašovací prahy.

Zpět na obsah…

10. Jak přesně chápat v souvislosti s IRZ pojem úniky, přenosy a jaký je mezi nimi rozdíl?

Úniky jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006 jako jakékoli zavedení znečišťujících látek do životního prostředí v důsledku jakékoli lidské činnosti, ať už úmyslné nebo havarijní, pravidelné nebo nepravidelné, včetně rozlití, emitování, vypuštění, injektáže, odstraňování nebo skládkování, nebo prostřednictvím kanalizačních systémů bez konečného čištění odpadních vod.

Pro účely IRZ se ohlašují údaje o únicích příslušných látek do ovzduší, do vody a do půdy.

Přenosem se rozumí:

 • přesun odpadů určených k využití nebo odstranění,
 • přesun znečišťujících látek v odpadních vodách určených k vyčištění mimo hranice provozovny,
 • přesun znečišťujících látek v odpadech určených k odstranění nebo využití, mimo hranice provozovny.

Z těchto definic vyplývá rozdíl mezi úniky a přenosy. Přenosem rozumíme výstup odpadních látek (odpadů, odpadních vod) mimo provozovnu k dalšímu využití či odstranění, zatímco únik je přímé vypouštění znečišťujících látek do recipientu (voda, ovzduší, půda).

Zpět na obsah…

11. Kdy jsou údaje z IRZ zveřejňovány?

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje údaje ohlašované do IRZ do 30. září běžného roku za předchozí kalendářní rok.

Zpět na obsah…

12. Kdo ověřuje data nahlášená provozovateli do IRZ?

Data ohlášená do IRZ a jejich strukturu ověřuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. ČIŽP provádí kontrolu plnění ohlašovací povinnosti do IRZ.

Zpět na obsah…

13. Jaký je rozdíl mezi integrovaným systémem ohlašovacích povinností a integrovaným registrem znečišťování?

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále jen "ISPOP") Ministerstva životního prostředí není totožný s Integrovaným registrem znečišťování životního prostředí (dále jen „Integrovaný registr znečišťování“ nebo „IRZ“). Oba pojmy i systémy je třeba důsledně rozlišovat, neboť mají rozdílné funkce, strukturu a využití.

 • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (podle zákona č. 25/2008 Sb.) zajišťuje funkci ohlašovacího místa (rozhraní), kde se různé ohlašované údaje (formuláře) shromažďují, evidují, třídí a distribuují. ISPOP poskytuje služby různým institucím nebo registrům veřejné správy (mezi jinými i IRZ).
 • Integrovaný registr znečišťování je registr vybraných údajů o znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. Rozsah údajů, vymezení ohlašujících subjektů a jejich povinností určují příslušné právní předpisy (zákon č. 25/2008 Sb., nařízení vlády č. 145/2008 Sb., nařízení č. 166/2006/ES).

Zpět na obsah…

14. Může provozovatel při zjišťování toho, zda překračuje ohlašovací prahy u ohlašovaných látek, využít povinností uložených ve zvláštních právních předpisech?

Ano. Pokud provozovatel disponuje validními informacemi o únicích (případně přenosech) ohlašovaných látek v provozu(v odpovídajících jednotkách pro IRZ), které jsou zjištěny pomocí povinností uložených složkovými zákony, je samozřejmě možné je použít i pro ohlášení do IRZ. Za kvalitu takto získaných údajů odpovídá provozovatel.

Zpět na obsah…

15. Množství ohlašované látky se zjišťuje zvlášť pro jednotlivý odpad nebo se sčítá v rámci všech odpadů, obsahujících ohlašovanou látku, jedné provozovny?

Pro potřeby IRZ je ohlašováno množství ohlašované látky za rok v kilogramech (kg/rok). Vyskytuje-li se tedy ohlašovaná látka ve více přenosech, je třeba uvést celkové množství látky za jeden kalendářní rok (tedy součet hmotnostních množství ohlašované látky ze všech přenosů v daném roce).

Zpět na obsah…

16. Existuje u nás nějaký dokument pro problematiku IRZ, ve kterém by byly pro jednotlivé kategorie znečišťovatelů vyznačeny polutanty, které se jich pro ohlašování do IRZ týkají? Je možné se tímto dokumentem řídit při monitorování a ohlašování údajů do IRZ?

V dokumentu Příručka pro implementaci E-PRTR, zveřejněném na stránkách IRZ v sekci dokumenty, jsou v dodatku 4 a 5 uvedeny seznamy látek znečišťujících ovzduší a vodu podle jednotlivých odvětví. Jedná se ovšem o indikativní (orientační) seznamy. Provozovatelé jsou povinni se řídit seznamy uvedenými v příslušných právních předpisech.

Zpět na obsah…

17. Týká se ohlašovací povinnost do IRZ také úniků vypouštěných mobilními zdroji znečišťování ovzduší, např. motorovými vozidly?

Úniky z mobilních zdrojů budou sledovány jako úniky z rozptýlených zdrojů. V nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006/ES jsou úniky z rozptýlených zdrojů definovány jako mnoho menších nebo roztroušených zdrojů, ze kterých mohou unikat znečišťující látky do půdy, ovzduší nebo vody, jejichž společný dopad na tyto složky může být významný a u kterých není praktické shromažďovat hlášení z každého jednotlivého zdroje zvlášť. Evropská komise, jíž je nápomocna Evropská agentura pro životní prostředí, zařadí do evropského PRTR informace o únicích z rozptýlených zdrojů, pokud takové informace existují a byly jižohlášeny členskými státy.

Zpět na obsah…

18. Jakým způsobem budou údaje do IRZ ohlašovány?

Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.

Zpět na obsah…

19. Kde jsou uvedeny povinné údaje ohlašované do IRZ?

Povinné údaje pro ohlašování jsou uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Zpět na obsah…

20. Kde jsou uvedeny ohlašované látky do IRZ včetně prahových hodnot pro úniky a přenosy?

Látky včetně jejich prahových hodnot pro ohlašování do IRZ jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006/ES a v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Zpět na obsah…

Nahoru…