Trifluralin

Trifluralin

Číslo CAS – 1582–09–8

Metody měření znečišťujících látek v únicích do vody

Stanovení trifluralinu

Trifluralin patří do skupiny dinitroanilinových herbicidů. Do této skupiny patří produkty s common name Treflam, Balan, ethalfluralin, Solonan aj. Jde o selektivní herbicid, které jsou nejúčinnější při zpracování do půdy. Zabraňují klíčení semen citlivých plevelů a zastavují jejich vývoj.

Pro stanovení trifluralinu lze použít normu

 • ČSN EN ISO 10695 (75 7576) Jakost vod – Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem – Metody plynové chromatografie. Datum vydání: Duben 2001.

Tato norma specifikuje metodu založenou na extrakci kapalina/kapalina, použitelná pro všechny druhy vod s koncentrací nerozpuštěných látek do 0,05 g/l. Dále je popsána metoda extrakce z kapaliny na tuhou fázi (SPE), použitelnou pro čisté vody, nikoli vody odpadní. Při stanovení extrakcí kapalina/kapalina se trifluralin separuje extrakcí do dichlormethanu. Po zkoncentrování se extrakty vzorku analyzují plynovou chromatografií s detektorem dusíku a fosforu (detektor N/P). Při stanovení extrakcí kapalina-tuhá fáze se trifluralin adsorbuje na vhodném adsorbentu, eluuje rozpouštědlem a pak stanoví plynovou chromatografií s detektorem N/P. Získaný chromatogram se porovnává s chromatogramem standardu. Výsledek se uvádí v µg/l, u hmotnostních koncentrací > 0,02 µg/l na dvě platné číslice.

 • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Vydání 21. APHA, AWWA a WEF, Washington 2005.

Americké standardy neuvádějí metodu, která by byla specifická pro trifluralin.

Pro toto stanovení jsou k dispozici také normy U.S. EPA

 • U.S. EPA 617 The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater
 • U.S. EPA 627 The Determination of Dinitrianiline Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater
 • U.S. EPA 1656 The Determination of Organohalide Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater

Zdroje informací

 • ČSN EN ISO 10695 (75 7576) Jakost vod – Stanovení vybraných sloučenin s organicky vázaným dusíkem a fosforem – Metody plynové chromatografie. ČNI Praha 2001.
 • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Vydání 21. APHA, AWWA a WEF, Washington 2005.
 • U.S. EPA 617 The Determination of Organohalide Pesticides and PCBs in Municipal and Industrial Wastewater
 • U.S. EPA 627 The Determination of Dinitrianiline Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater
 • U.S. EPA 1656 The Determination of Organohalide Pesticides in Municipal and Industrial Wastewater

Metody EPA jsou dostupné na CD: EPA Methods and Guidance For Analysis of Water CD-ROM Version 2.0 United States Environmental Protection Agency Office of Water Washington, D.C 20460

Metody měření znečišťujících látek v únicích do půdy

Trifluralin je v půdách perzistentní. Vytváří v aerobním prostředí velmi stabilní metabolity, které nelze dále mineralizovat. Rozklad probíhá většinou N-dealkylací, nitro-skupiny přechází na amino skupiny. Má vysoký bioakumulační potenciál log Pow = 5,07 BCF, biologická odbouratelnost v půdách je: DT50 = 170 dní. Koeficient uhlík/voda log Koc = 3,73.

Standardizované metody stanovení

 • U.S. EPA 8270 Stanovení aldrinu, chlordanu, chlorfenvinfosu, 4,4´-DDT, 4,4´-DDE, 4,4´-DDD, dieldrinu, endosíranu (endosíranu I, II), endrinu

Tato technika je vhodná pro stanovení koncentrace 259 polotěkavých organických látek v extraktech půd, odpadů a podzemních vod. Metodika je aplikovatelná i na vody povrchové. 30 g pevného vzorku se extrahuje v ultrazvukové vodní lázni, poté se vzorek koncentruje na 1 ml, pro analýzu GC/MS se používá 10 ml vzorku. Separace a determinace jednotlivých polutantů se provádí na GC/MS. Kolony GC mají následující rozměry: 30 m x 0,25 mm (nebo 0,32 mm), tloušťka 1 mm, s vrstvou silikagelu. Vzorky půd jsou uchovány stejně jako v případě metody U.S. EPA č. 8080. Extrakt z půdních vzorků se připravuje z navážky 30 g, smícháním se směsí methylenchlorid:a­ceton (1:1) v ultrazvukové lázni, čas 3 min. Poté se extrakt dekantuje nebo filtruje. Extrakce se opakuje 2 – 3 x. Nakonec se extrakty spojí, vyčistí se kolonou, která obsahuje síran sodný a koncentrují se na objem 1 ml v K-D koncentrátoru. Roztok methylenchloridu s obsahem 50 ng/l dekafluorotri­fenylfosfinu (DFTPP) je využíván pro ladění systému GC/MS každých 12 hod. Rozsah stanovení 660 – 3 330 µg/kg sušiny.

 • U.S. EPA Method 1656 Gas chromatography of organo-halide pesticides

Metoda je určena pro stanovení organohalidových pesticidů a dalších vyjmenovaných látek ve vodách, kalech, sedimentech a půdách. V případě, že vzorek kalu obsahuje > 30 % sušiny, je připraven extrakt obsahující pouze 1 % sušiny. Vzorky půd jsou extrahovány acetonitrilem a methylen chloridem metodou 3350 (extrakce ultrazvukem) nebo superkritickou fluidní extrakcí (metoda 3562). Extrakt je zpětně extrahován 2% Na2SO4, aby se odstranily vodorozpustné interferující látky. Dále je přečištěn metodami 3610, 3620 a 3640. Identifikace polutantů se provádí porovnáním retenčních časů.

 • ISO 14507:2005 Soil quality – Pretreatment of samples for determination of organic contaminants

Mezinárodní norma specifikuje 3 metody předúpravy vzorků půd v laboratoři před vlastním stanovením organických polutantů. Jsou zde uvedeny postupy s ohledem na chemický charakter stanovovaných látek: těkavé organické látky, polotěkavé organické látky – matrice obsahuje částice větší než 2 mm pa, má heterogenní distribuci kontaminantu v matrici, stanovení stabilních organických látek, velikost půdních částic je < 2 mm a polutanty jsou homogenně rozšířeny v matrici. Organické látky, které jsou stabilní mohou být připraveny pro analýzu podle ISO 11464.

 • ASTM D5369 – 93(2008)e1 ASTM D5369 – 93(2008)e1 Standard Practice for Extraction of Solid Waste Samples for Chemical Analysis Using Soxhlet Extraction

Je obecnou metodou pro extrakci organických látek z půd, sedimentů, kalů a jemnozrnných odpadů pomocí rozpouštědel. Metoda se používá pro určení celkového extrahovatelného obsahu (TSEC) – Soxhletova extrakce se uplatňuje hlavně při analýzách směsí (půdy/odpady), které vytváří emulze při přímém použití rozpouštědel. Pro organochlorové insekticidy se používá směs aceton/hexan (1:1).

Nestandardizované metody stanovení

Pro stanovení trifluralinu v koncentraci 1 – 2 ng/l s chybou stanovení < 10 % se ve vodách standardně používá extrakce s cyklohexanem a stanovení HPLC (fluorimetrie).

 • Black, Evans D. D., White J. L., Ensminger L. E., and Clark F. E., eds. Methods of Soil Analysis., Vol 1 and 2, American Society of Agronomy, Madison, WI, 1982.
 • Calvez N.L., Bodineau L., Fischer J-C. (2002): Pesticides in Aqueous Samples by Gas Chromatography with Nitrogen-Phosphorus Detector. International Journal of Environmental and Analytical Chemistry, V.82, No. 10, 691–703.

Metoda je založena na mikroextrakci tuhou fází a používá GC s detektorem NPD pro stanovení pesticidů s obsahem organického dusíku. Z testovaných křemíkových vláken se ukázaly jako nejcitlivější z hlediska stanovení analytů 65 µm CW-DVB. Účinnost extrakce je ovlivňována podmínkami míchaní, obsahem solí a množstvím organického rozpouštědla. Za nejlepší podmínky lze považovat: vlákno 65 µm CW-DVB, doba extrakce 40 min., rychlé míchání a koncetrace NaCl 0,25 g/ml. Mez detekce pro trifluralin, simazin, terbuthylazin, kyanazin a pendimethalin 0,08 µg/l a reprodukovatelnost byla u většiny stanovení pod 10 %.