Tetrachlormethan

Tetrachlormethan

Číslo CAS – 56–23–5

Metody měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Stanovení tetrachlormethanu (TCM)

Tetrachlormethan (TCM) je takřka netečnou látkou, která se dříve považovala na neškodnou. Proto se tetrachlormethan pod označením Freon 10 vyráběl v obrovských množstvích jako chladivo pro klimatizace, lednice a jiná zařízení určená pro přenos tepelné energie. Dále byl také využíván jako hnací plyn ve sprejích, rozpouštědlo při čištění oděvů, náplň hasicích přístrojů, pesticid apod. Vzhledem k jeho závažným škodlivým vlastnostem byla výše zmíněná použití zakázána a dnes je využíván výhradně v některých průmyslových aplikacích, kde je za současného stavu technologie nenahraditelný (např. výroba polyfenyl-tereftalamidu, náhrada chloridu dusitého v elektrolytické výrobě chloru a hydroxidu sodného, výroba parfémů do mýdel, polovodičový průmysl, farmaceutický průmysl a výroba aditiv do benzínů).

S ohledem na teplotu bodu varu 76,7°C se jedná o těkavou organickou látku.

Manuální metody stanovení

Pro stanovení tetrachlormethanu (TCM) ve venkovním ovzduší se používá metody založené na záchytu analytu na pevném sorbentu (Tenax) s následnou termickou desorpcí a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-1 Method for the determination of volatile organic compounds in ambient air using TENAX® adsorption and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro stanovení tetrachlormethanu (TCM) ve venkovním ovzduší se používá také metody založené na záchytu analytu na uhlíkovém molekulární sítu (CMS) s následnou termickou desorpcí a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-2 Method for the determination of volatile organic compounds in ambient air by carbon molecular sieve adsorption and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro stanovení tetrachlormethanu (TCM) ve venkovním ovzduší se dále používá metody založené na záchytu analytu v kanistru z korozivzdorné oceli s následnou termickou desorpcí a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-15 Determination of volatile organic compounds (VOCs) in air collected in specially-prepared canisters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro stanovení tetrachlormethanu (TCM) ve venkovním ovzduší se používá metody založené na záchytu analytu na vhodném sorbentu s následnou termickou desorpcí a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-17 Determination of volatile organic compounds in ambient air using active sampling onto sorbent tubes (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro manuální stanovení tetrachlormethanu (TCM) v pracovním ovzduší se používá metody založené na odběru vzorku dvojici sorpčních trubic naplněných aktivním uhlím. Po extrakci exponovaného sorbentu sirouhlíkem se ke stanovení analytu ve vzorku použije plynové chromatografie difenyl/dimet­hylpolysiloxan pomocí plamenového ionizačního detektoru (FID) v rozmezí objemového zlomku analytu od 65 mg/m3 do 299 mg/m3 na vzorek (NIOSH method 1003 1994).

Kromě uvedených metod lze pro stanovení analytu použít i dalších chromatografických metod (Castello a Gerbino 1988), (Zenkevich a Khonukhova 1992), (Restek 1999), (Zenkevich 2001), (Lee a kol. 2002).

Instrumentální on-line metody stanovení

Pro on-line stanovení tetrachlormethanu (TCM) lze použít metody FTIR spektrometrie, např. Method 320 Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Code of Federal Regulations US EPA 1999). Jedná se o spolehlivou metodu stanovení, kterou lze kromě tetrachlormethanu on-line sledovat současně celou řadu dalších analytů podobného typu.

Této metodě odpovídá postup určený pro analýzu pracovního ovzduší (NIOSH method 3800 1994).

Normované metody stanovení

Pro stanovení tetrachlormethanu (TCM) v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují normované metody stanovení.

Literatura

  • Castello G. a Gerbino T.: Effect of Temperature on the Gas Chromatographic Separation of Halogenated Compounds on Polar and Non-Polar Stationary Phases, J. Chromatogr. 437(1988)33–45.
  • Code of Federal Regulations, Title 40, 40CFR60 Standard of Performance for new stationary sources, 1999.
  • Compendium of methods for the determination of toxic organic compounds in ambient air – second edition, US EPA 1999.
  • Lee J.H., Hwang S.M., Lee D.W. a Heo G.S.: Determination of volatile organic compounds (VOCs) using tedlar bag/solid-phase microextraction/gas chromatography/mass spectrometry (SPME/GC/MS) in ambient and workplace air, Bull. Korean Chem. Soc., 23(2002)488–496.
  • NIOSH method 1003, issue 3 Hydrocarbons, halogenated, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • NIOSH method 3800, Organic and inorganic gases by extractive FTIR spectrometry, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • Restek, Restek International, 1999 Product Guide, 1(1999)578–591.
  • Zenkevich I.G.: Interpretation of Gas Chromatographic Retention Indices in estimation of Structures of Isomeric Products of Radical Chlorinating of Alkyl Arenes, Zh. Org. Khim. 37(2001)283–293.

-Zenkevich I.G a Khonukhova S.V.: Gas Chromatographic Identification of Ecologically Safe Freones, Vestn. St. Petersburg Univ. (Rus.) 1(1992)66–70.