Hexabrombifenyl

Hexabrombifenyl

Číslo CAS – 36355–1–8

Metody měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Stanovení hexabrombifenylu

Hexabrombifenyl1 (hexabrom-1,1‘-bifenyl) je látkou používanou pro svou nehořlavost a samozhášecí schopnost jako zpomalovač hoření plastů určených pro výrobu elektronických přístrojů a elektrických spotřebičů. V Evropské unii je výroba a použití této látky zakázáno. Teplota tání hexabrombifenylu je 72 ºC a při teplotě zhruba 300 ºC dochází k termickému rozkladu.

Manuální metody stanovení

Manuální metody stanovení hexabrombifenylu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů dosud nebyly vyvinuty. V literatuře byly publikovány pouze metody stanovení 2,2’,4,4’,5,5’-hexabrombifenylu (CAS 59080–40–9) (Brock a kol. 1996), (Najam a kol. 1999).

Instrumentální on-line metody stanovení

Instrumentální metody stanovení hexabrombifenylu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů dosud nebyly vyvinuty.

Normované metody stanovení

Pro stanovení hexabrombifenylu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují normované metody stanovení.

Literatura

  • Brock J.W., Burse V.W., Ashley D.L., Najam A.R., Green V.E., Korver M.P., Powell M.K., Hodge C.C. a Needham L.L.: An improved analysis for chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) in human and bovine sera using solid-phase extraction, J. Anal. Toxicol. 20(1996)528–536.
  • Najam A.R., Korver, M.P., Williams C.C., Burse V.W. a Needham L.L.: Analysis of a mixture of polychlorinated biphenyls and chlorinated pesticides in human serum by column fractionation and dual-column capillary gas chromatography with electron capture detection, J. AOAC Int. 82(1999)177–185.

1 POZNÁMKA Správné číslo v klasifikaci Chemical Abstracts je 36355–01–8.

Metody měření znečišťujících látek v únicích do půdy

Standardizované metody stanovení

  • U.S. EPA method 527 Determination of selected pesticides and flame retardnats in drinking water by solid phase extraction and capillary column gas chromatography/mass spectrometry GC/MS

Metoda se používá pro stanovení HBB v pitných vodách, umožňuje stanovit polotmavé organické látky (včetně atrazinu, mirexu a chlorpyrifosu) metodou GC/MS.

EPA Document #: 815-R-05–005, Revision 1.0 April 2005

  • ISO 14507:2005 Soil quality – Pretreatment of samples for determination of organic contaminants

Mezinárodní norma specifikuje 3 metody předúpravy vzorků půd v laboratoři před vlastním stanovením organických polutantů. Jsou zde uvedeny postupy s ohledem na chemický charakter stanovovaných látek: těkavé organické látky, polotěkavé organické látky – matrice obsahuje částice větší než 2 mm, má heterogenní distribuci kontaminantu v matrici, stanovení stabilních organických látek, velikost půdních částic je < 2 mm a polutanty jsou homogenně rozšířeny v matrici. Organické látky, které jsou stabilní mohou být připraveny pro analýzu podle ISO 11464.

  • ASTM D5369 – 93(2008)e1 ASTM D5369 – 93(2008)e1 Standard Practice for Extraction of Solid Waste Samples for Chemical Analysis Using Soxhlet Extraction

Je obecnou metodou pro extrakci organických látek z půd, sedimentů, kalů a jemnozrnných odpadů pomocí rozpouštědel. Metoda se používá pro určení celkového extrahovatelného obsahu (TSEC) – Soxhletova extrakce se uplatňuje hlavně při analýzách směsí (půdy/odpady), které vytváří emulze při přímém použití rozpouštědel. Pro organochlorové insekticidy se používá směs aceton/hexan (1:1).

Nestandardizované metody stanovení

Metody pro stanovení bromovaných bifenylů byly popsány již v roce 1970. Primárně se používala plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu GC–ECD, v současné době se používá plynová chromatografie s hmotnostním detektorem GC/MS (Covaci et al. 2003). Analýza má několik kroků: předúprava vzorku, extrakce, čištění a frakcionace, analytické stanovení. Nejčastěji se používá extrakce S-L v Soxhletu. Jako rozpouštědlo se používá hexan, toluen nebo směs hexan/aceton nebo dichlormethan. Lze používat také novější extrakční postupy: extrakce akcelerovaná rozpouštědlem (ASE), mikrovlnný rozklad (MAE) nebo superkritická fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým. Pro sedimenty byla popsána metoda tlakové extrakce horkou vodou. V případě analýzy bromovaných bifenylů je velmi významný krok čištění, kdy se musí odstranit huminové kyseliny a lipidy. Lipidy jsou odstraněny rozpouštěním v koncentrované H2SO4 nebo po předúpravě na koloně naplněné křemíkem. Ostatní znečišťující látky jsou odstraňovány standardními postupy: gelová permeace, silikagel, Florisil apod. Následně se používá plynová chromatografie s vysokým rozlišením HRGC. V současné době se také úspěšně používá metoda GC/MS s ECNI (Electron capture negative ionization). Je přibližně 10× citlivější na obsahy Br než klasický detektor elektronového záchytu (ECD).

  • Analýza pomocí GCxGV-TOFMS

Podle aplikačních listů firmy LECO Corporation lze pro bromované zpomalovače hoření použít metodu GCxGC–TOFMS, dvojdimenzní plynová chromatografie vybavená hmotnostním spektrometrem TOFMS (time of flight). GCxGC výrazně zvyšuje separaci a mez detekce analytu pomocí vlivu kryofokusace. K vyhodnocení se používá software ChromaTOF. Leco Corporation, 6/08, form.No.: 203–821–351.

Literatura

  • Brittain, R. (2004): Fast, Sensitive, and Selective Determination of Polybrominated Diphenylethers by Tandem Mass Spectrometry; Varian, GC/MS, Application Note, 75, September 2004.
  • Covaci A., Voorspoels S. de Boer J. (2003): Determination of brominated flame retardants, with emphasis on polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in environmental and human samples – a review; Environment International 29, 735 – 756.
  • Hyötyläinen T. Hartonen K. (2002): Determination of brominated flame retardants in environmental samples; Trends in analytical chemistry, 21 (1), 13 – 29.
  • Wang D., Cai Z., Jiang G., Leung A., Wong M.H., Wong W.K. (2005): Determination of polybrominated diphenyl ethers in soil and sediment from an electronic waste recycling facility; Chemosphere, 60, 810 – 816.