Ethylenoxid

Ethylenoxid

Číslo CAS – 75–21–8

Metody měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Stanovení ethylenoxidu

Ethylenoxid je významnou surovinou chemického průmysl (výroba ethylenglykolu, adhezívních materiálů, ethanolaminů, polymerů), automobilového průmyslu (výroba polyurethanových dílů) a pro sterilizaci ve zdravotnictví.

S ohledem na teplotu bodu varu 10,7°C se jedná o velmi těkavou organickou látku.

Manuální metody stanovení

Pro stanovení ethylenoxidu ve venkovním ovzduší se používá metody založené na záchytu analytu v kanistrech z korozivzdorné oceli s následnou termickou desorpcí a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostním detektorem (GC-MS) Method TO-15 Determination of volatile organic compounds (VOCs) in air collected in specially-prepared canisters and analyzed by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro manuální stanovení ethylenoxidu v pracovním ovzduší slouží metoda založená na zachycení analytu adsorpcí na pevných uhlíkatých sorbentech. Vzorek se po extrakci sirouhlíkem analyzuje v rozmezí od 2 μg do 42 μg analytu na vzorek plynovou chromatografií na stacionární fázi Chromosorbu WHP pomocí detektoru elektronového záchytu (ECD) (NIOSH method 1614 1994).

Další metodou pro stanovení ethylenoxidu v pracovním ovzduší v rozsahu 1 μl/m3 až 0,1 % využívající plynové chromatografie a fotoionizačního detektoru (PID) je metoda založená na použití přenosného plynového chromatografu (NIOSH 3702 1994). Kromě uvedené metody lze použít i dalších chromatografických metod (Bogoslovsky a kol. 1978), (Ramsay a kol. 1982), (Flanagan a kol. 1997), (Restek 1999), (Farkas a kol. 2004).

Instrumentální on-line metody stanovení

Instrumentální metody stanovení ethylenoxidu využívají s ohledem na poměrně velké hodnoty absorpčních koeficientů v převážné míře infračervené absorpční spektrometrie popsané v části 2.4.1. Kromě uvedených metod lze použít rovněž metody FTIR spektrometrie, např. Method 320 Measurement of vapor phase organic and inorganic emissions by extractive Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy (Code of Federal Regulations US EPA 1999). Jedná se o spolehlivou metodu stanovení, kterou lze kromě ethylenoxidu on-line sledovat současně celou řadu dalších analytů.

Této metodě odpovídá postup určený pro analýzu pracovního ovzduší (NIOSH method 3800 1994).

Normované metody stanovení

Pro stanovení ethylenoxidu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují normované metody stanovení.

Literatura

  • Code of Federal Regulations, Title 40, 40CFR60 Standard of Performance for new stationary sources, 1999.
  • Compendium of methods for the determination of toxic organic compounds in ambient air – second edition, US EPA 1999.
  • Farkas O., Héberger K. a Zenkevich I.G.: Quantitative structure-retention relationships. XIV. Prediction of gas chromatographic retention indices for saturated O-, N-, and S-heterocyclic compounds, Chemom. Intell. Lab. Syst. 72(2004)173–184.
  • Flanagan R.J., Streete P.J. a Ramsey J.D.: Volatile Substance Abuse, UNODC Technical Series, No 5, United Nations, Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre, PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria, 1997, 56.
  • NIOSH method 1614, Ethylene oxide, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • NIOSH method 3702, Ethylene oxide – by portable GC, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • NIOSH method 3800, Organic and inorganic gases by extractive FTIR spectrometry, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
  • Ramsey J.D. a Flanagan R.J.: Detection and Identification of Volatile Organic Compounds in Blood by Headspace Gas Chromatography as an Aid to the Diagnosis of Solvent Abuse, J. Chromatogr. 240(1982)423–444.
  • Restek, Restek International, 1999 Product Guide, 1(1999)578–591.

Metody měření znečišťujících látek v únicích do vody

Stanovení ethylenoxidu (oxiranu)

Ethylenoxid je plyn s bodem varu 10,7 °C. Pro stanovení ethylenoxidu (podle nového názvosloví oxiranu) ve vodách nejsou k dispozici normy ČSN, EN ani ISO.