Chlordecon

Chlordecon

Číslo CAS – 143–50–0

Metody měření znečišťujících látek v únicích do ovzduší

Stanovení chlordeconu

Chlordecon (kepon) je název organochlorového insekticidu a suroviny pro výrobu dalšího insekticidu, kelevanu. Dále byl používán jako fungicid a k hubení některých plžů. Může se také vyskytovat jako příměs v dalším insekticidu – mirexu. Na území České republiky nebyl chlordecon vyráběn ani používán. Používání chlordeconu bylo zakázáno ve většině vyspělých zemí. Jeho výskyt v odpadních plynech nelze předpokládat s výjimkou odpadních plynů vznikajících při spalování odpadu. S ohledem na své fyzikální vlastnosti (teplota bodu varu 350°C) je jeho výskyt spojen především s pevnými aerosolovými částicemi.

Manuální metody stanovení

Pro stanovení chlordeconu ve venkovním ovzduší se používá metody využívající odběru vzorku (1 až 5 l/min) kombinovaným filtrem sestaveným z polyurethanové pěny (PUF) a vhodného pevného sorbentu (např. sorbentu Tenax). Chlordecon je z exponovaných sorbentů extrahován 5 % diethyletherem v hexanu, v případě potřeby je zakoncentrován na objem 5 ml za použití Kuderna-Danishova aparátu, a stanoven plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD) (Method TO-10A Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls in ambient air using low volume polyurethane foam (PUF) sampling followed by gas chromatographic/mul­ti-detector detection (GC/MD) (Compendium of methods for Organic Compounds US EPA 1999).

Pro manuální stanovení chlordeconu v pracovním ovzduší se používá metody založené na odběru vzorku aerosolových částic na membránovém filtru z esterifikované celulózy, za nímž následuje kapilární absorbér naplněný vodným roztokem NaOH. Stanovení chlordeconu v zachyceném vzorku se provádí plynovou chromatografií na polární stacionární fázi Chromosorb WHP pomocí detektoru elektronového záchytu (ECD) v rozmezí od 50 μg do 500 μg analytu na vzorek (GC-ECD) (NIOSH method 5508 1994). Kromě uvedených metod lze pro stanovení analytu použít i dalších chromatografických metod (Ardrey a Moffat 1981), (Ripley a Braun 1983), (Lopez-Avila a kol. 1992), (Garrido a kol. 2003).

Instrumentální on-line metody stanovení

Instrumentální metody stanovení chlordeconu dosud nebyly vyvinuty.

Normované metody stanovení

Pro stanovení chlordeconu v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů neexistují normované metody stanovení.

Literatura

 • Ardrey R.E. a Moffat A.C.: Gas-liquid chromatographic retention indices of 1318 substances of toxicological interest on SE-30 or OV-1 stationary phase, J. Chromatogr. 220(1981)195–252.
 • Compendium of methods for the determination of toxic organic compounds in ambient air – second edition, US EPA 1999.
 • Garrido F.A., Martínez V.J.L., Moreno F.M., Olea-Serrano F., Olea N. a Cuadros R.L.: Determination of organochlorine pesticides by GC-ECD and GC-MS-MS techniques including an evaluation of the uncertainty associated with the results, Chromatographia 57(2003)213–320.
 • Lopez-Avila V., Benedicto J., Bladin E. a Beckert W.F.: Analysis of classes of compounds of environmental koncern: III. Organochlorine pesticides, J. Hi. Res. Chromatogr. 15(1992)319–328.
 • NIOSH method 5508, issue 2 Kepone, Manual of Analytical Methods (NMAM), 4. vydání 1994.
 • Ripley B.D. a Braun H.E.: Retention time data for organochlorine, organophosphorus, and organonitrogen pesticides on SE-30 capillary column and application of capillary gas chromatography to pesticide residue analysis, J. Ass. Offic. Anal. Chem. 66(1983)1084–1095.

Metody měření znečišťujících látek v únicích do vody

Stanovení chlordekonu

Chlordekon patří chemicky mezi chlorované polycyklické ketony sumárního vzorce C10H2Cl10O. Systematický název je dekachloroktahydro-1,3,4-metheno-2H-cyklobuta[cd[pen­talen-2-on. Má insekticidní a fungicidní vlastnosti. V bývalém Československu ani v ČR nebyl vyráběn a používán, nikdy nebyl registrován jako pesticid.

Pro stanovení chlordekonu není k dispozici norma ČSN, ISO nebo EN. Ani v amerických standardních metodách není stanovení jmenovitě chlordekonu uvedeno. To se týká i metod EPA.

Také metoda U. S. EPA není k dispozici.

Metody měření znečišťujících látek v únicích do půdy

Standardizované metody stanovení

 • ISO 14507:2005 Soil quality – Pretreatment of samples for determination of organic contaminants

Mezinárodní norma specifikuje 3 metody předúpravy vzorků půd v laboratoři před vlastním stanovením organických polutantů. Jsou zde uvedeny postupy s ohledem na chemický charakter stanovovaných látek: těkavé organické látky, polotěkavé organické látky – matrice obsahuje částice větší než 2 mm pa má heterogenní distribuci kontaminantu v matrici, stanovení stabilních organických látek, velikost půdních částic je < 2 mm a polutanty jsou homogenně rozšířeny v matrici. Organické látky, které jsou stabilní, mohou být připraveny pro analýzu podle ISO 11464.

 • ASTM D5369 – 93(2008)e1 ASTM D5369 – 93(2008)e1 Standard Practice for Extraction of Solid Waste Samples for Chemical Analysis Using Soxhlet Extraction

Je obecnou metodou pro extrakci organických látek z půd, sedimentů, kalů a jemnozrnných odpadů pomocí rozpouštědel. Metoda se používá pro určení celkového extrahovatelného obsahu (TSEC)- Soxhletova extrakce se uplatňuje hlavně při analýzách směsí (půdy/odpady), které vytváří emulze při přímém použití rozpouštědel. Pro organochlorové insekticidy se používá směs aceton/hexan (1:1).

 • U.S. EPA method 8081 Organochlorine pesticides, halowaxes and PCBs as arocolors by gas chromatography: capilary column technique

30 g vzorku se extrahuje vhodnou technikou – nejlépe použitím Soxhletu (metoda 3540, 3541) nebo extrakce ultrazvukem (metoda 3550). Následuje přečištění, které závisí na charakteru matrice. Vlastní analýza je prováděna na GC/ECD nebo GC/ELCD (electrolytic conductivity detektor – ELCD).

 • U.S. EPA Method 1656 Gas chromatography of organo-halide pesticides

Metoda je určena pro stanovení organohalidových pesticidů a dalších vyjmenovaných látek ve vodách, kalech, sedimentech a půdách. V případě, že vzorek kalu obsahuje > 30 % sušiny, je připraven extrakt obsahující pouze 1 % sušiny. Vzorky půd jsou extrahovány acetonitrilem a methylen chloridem metodou 3350 (extrakce ultrazvukem) nebo superkritickou fluidní extrakcí (metoda 3562). Extrakt je zpětně extrahován 2 % Na2SO4, aby se odstranily vodorozpustné interferující látky. Dále je přečištěn metodami 3610, 3620 a 3640. Identifikace polutantů se provádí porovnáním retenčních časů.

Nestandardizované metody stanovení

 • Amalric L.; Benoît H., Berrehouc A. (2006): Determination of chlordecone in soils by GC/MS International Journal of Environmental and Analytical Chemistry, 86, 15–24.

Článek se zabývá problematikou vývoje metody extrakce chlordeconu z půd. Za nejvhodnější metodu lze považovat ASE (Accelerated solvent extraction) s hexanem, která je doplněna přečištěním. Analýzy byly prováděny metodou GC/MS s použitím velkoobjemového injektoru.