IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování za rok 2008
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování za rok 2010

Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2010

Rozsah integrovaného registru znečišťování (dále rovněž IRZ), stejně tak jako povinnosti ohlašujících subjektů či přístup veřejnosti k informacím, upravují pro rok 2010 právní předpisy přijaté na evropské a národní úrovni. Jejich přehled uvádí tabulka 1. Provozovatelé jsou povinni se s jednotlivými předpisy podrobně seznámit.

Tabulka 1: Právní předpisy pro ohlašování údajů do IRZ za rok 2010

Číslo předpisu Název předpisu
166/2006/ES Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES), kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
25/2008 Sb. Zákon o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
145/2008 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (dále rovněž nařízení o E-PRTR) bylo publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 4.2.2006. Nařízení je účinné od 24.2.2006 (článek 221) a má z hlediska své právní povahy přímé účinky pro dotčené subjekty. Nařízení tvoří celkem 22 článků a 3 přílohy. Předmětem nařízení (článek 1) je zřízení integrovaného registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Společenství (evropský PRTR nebo E-PRTR).

Velmi důležité z hlediska provozovatelů průmyslových a zemědělských činností jsou následující články a přílohy:

 • článek 2, který definuje základní pojmy,
 • článek 5, který specifikuje jejich ohlašovací povinnosti, odpovědnost za kvalitu ohlášených údajů a povinnost vést evidenci údajů,
 • článek 9, který se zabývá kvalitou ohlašovaných údajů provozovateli (je povinností provozovatele zajistit kvalitu údajů, které ohlašuje),
 • článek 20, který stanovuje povinnost členským zemím stanovit odrazující sankce za neplnění povinnosti ohlašovat úniky a přenosy,
 • příloha I obsahuje činnosti sledované registrem (65 činností),
 • příloha II obsahuje látky sledované v registru spolu s ohlašovacími prahy (91 látek).

Zákon č. 25/2008 Sb.

Zákon č. 25/2008 Sb. (Sbírka zákonů, ročník 2008, částka 11, str. 510–515) lze v obecné rovině rozdělit na dvě části. První část obsahuje ustanovení k integrovanému registru znečišťování. Druhá část nově kodifikuje fungování integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (dále rovněž ISPOP).

§ 1 v návaznosti na nařízení o E-PRTR upravuje zákon integrovaný registr znečišťování životního prostředí (zkráceně integrovaný registr znečišťování) jako veřejně přístupný informační systém úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí evropského PRTR. Název IRZ je ponechán z předchozí právní úpravy z důvodu kontinuity systému. Je stanovena jasná vazba na evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství. IRZ je zřízen zákonem (s ohledem na zrušovací ustanovení k zákonu o integrované prevenci) a spravován Ministerstvem životního prostředí (§ 2).

Vymezení povinných subjektů upravuje § 3 zákona (odst. 1 a odst. 2). Zákon ponechává rozsah ohlašujících subjektů, který zakotvoval zákon o integrované prevenci1 a jeho prováděcí předpisy. Úniky látek a přenosy látek v odpadech nad rámec nařízení o E-PRTR stanoví prováděcí právní předpis (§ 3 odst. 3) – viz nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Termín ohlašování upravuje § 3 odst. 4. Formu a způsob předání povinných údajů ošetřuje § 3 odst. 5.

Definici správních deliktů ve vztahu k IRZ obsahuje § 5 a § 6. Výkon státní správy je zákonem svěřen Ministerstvu životního prostředí (§ 7) a České inspekci životního prostředí (§ 8). Přechodná ustanovení (tzn. zejména stanovení prvního ohlašovacího roku, za který plní provozovatelé vymezení v § 3 ohlašovací povinnost) jsou v § 9.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 25/2008 Sb. nahradil části vztahující se k IRZ v zákoně o integrované prevenci, byly zrušeny příslušné pasáže zákona č. 76/2002 Sb., a prováděcí právní předpisy (nařízení vlády č. 368/2003 Sb., nařízení vlády č. 304/2005 Sb., vyhláška č. 572/2004 Sb.) (§ 10 zrušovací ustanovení a § 11). § 12 formuloval nové přechodné ustanovení v zákoně o integrované prevenci, které ošetřovalo období ohlašovacích let 2007 a 2008.

Zákon kromě IRZ zřizuje zcela nově integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který vede Ministerstvo životního prostředí (§ 4) a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP). V návaznosti na zřízení ISPOP byly provedeny přímé novelizace zákonů (zákon o vodách, zákon o odpadech, zákon o ovzduší, zákon o obalech), kterých se ISPOP dotýká (část třetí až šestá zákona – § 13 – § 20).

Zákon č. 25/2008 nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve sbírce zákonů (§ 21) –12.2.2008.

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Zmocňovací ustanovení (§ 3 odst. 1 písm. a) a b) v zákoně č. 25/2008 Sb. umožňovalo provést konkretizaci ohlašovaných látek, prahových hodnot a údajů pro ohlášení do IRZ ve vládním nařízení. Nařízení vlády bylo přijato pod číslem 145/2008 Sb. (Sbírka zákonů, ročník 2008, částka 46, rozeslána 29.4.2008, str. 1842 – 1851).

Nařízení vlády o IRZ zejména upravuje seznam ohlašovaných látek a prahových hodnot, pokud jde o ohlašování látek, které nejsou výslovně uvedeny v přímo účinném nařízení č. 166/2006/ES tak, aby byl zachován dosavadní rozsah ohlašovacích povinnosti. Dále nařízení stanovuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, které vycházejí z údajů požadovaných právem ES od členských států.

V textové části obsahuje nařízení pouze tři paragrafy, přičemž se z větší části jedná o odkazy na přílohy. Celkem má nařízení 3 přílohy, které jsou stěžejní z hlediska účelu nařízení:

 • příloha č. 1 obsahuje znečišťující látky, jejichž úniky do ovzduší se ohlašují vedle požadavků práva Evropských společenství;
 • příloha č. 2 upravuje rozsah látek sledovaných v odpadech přenášených mimo provozovnu;
 • příloha č. 3 upravuje údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Rozsah integrovaného registru znečišťování

Při určování rozsahu a struktury integrovaného registru znečišťování je stěžejní rozsah a struktura evropského PRTR, neboť nařízení o E-PRTR přímo stanovuje minimální rozsah národních registrů. Příloha II k nařízení o E-PRTR obsahuje 91 látek, které se musí objevit v registrech všech 27 členských států. Je ovšem plně v souladu s nařízením o E-PRTR, pokud země vedou širší registry (např. větší počet látek, nižší ohlašovací prahy, větší rozsah povinných subjektů, další sledované údaje). V případě integrovaného registru znečišťování se jedná o dvě látky sledované navíc v únicích do ovzduší (styren, formaldehyd) a sledování látek v přenosech v odpadech mimo provozovnu. Počet sledovaných látek v únicích uvádí tabulka 2, tabulka 3 v přenosech.

Tabulka 2: Počet sledovaných látek v IRZ v únicích

Úniky Počet znečišťujících látek
ovzduší 62
voda 71
půda 61

Tabulka 3: Počet sledovaných látek v IRZ v únicích

Úniky Počet znečišťujících látek
v odpadech 72
v odpadních vodách 71

Dále IRZ obsahuje informace o přenosech množství odpadů (ostatních a nebezpečných) a nově by se měly objevit informace o rozptýlených (difúzních) zdrojích.

Ohlašovací povinnost

Předpoklady vzniku ohlašovací povinnosti

Vznik ohlašovací povinnosti je ve vztahu k IRZ vázán na následující předpoklady: existence provozovny, existence úniků nebo přenosů, překročení stanoveného ohlašovací prahu za příslušný ohlašovací rok.

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR se provozovnou rozumí jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě (§ 3 odst. 2).

Čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem lokalita jako zeměpisné umístění provozovny. Stejnou lokalitou se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny.

Údaje do IRZ se zasílají za jednotlivé provozovny, ve kterých je vykonávána určitá činnost (prostřednictvím stacionárních technologických jednotek), při které dochází k únikům znečišťujících látek, přenosům znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a produkci odpadů. Důležitým aspektem vzniku ohlašovací povinnosti je tak mimo jiné i existence provozovny se zeměpisnými souřadnicemi. Zeměpisné souřadnice provozovny jsou jedním z údajů, který je od ohlašovatelů požadován.

Informace o únicích a přenosech zahrnují celkové informace o únicích a přenosech v důsledku všech úmyslných, havarijních, pravidelných a nepravidelných činností na lokalitě provozovny. Množství havarijních úniků musí být zahrnuto do celkového množství úniků.

Ohlašovací prahy jsou určeny jako množství znečišťující látky (kg/rok) nebo odpadů (t/rok). Povinnost ohlásit příslušné údaje do IRZ vzniká provozovateli pouze při jejich překročení. Provozovatel ovšem může ohlásit do IRZ i údaje o únicích a přenosech v případech, kdy k překročení ohlašovacího prahu nedošlo.

Povinnost ohlašovat úniky a přenosy do IRZ vzniká v případě překročení stanovených prahových hodnot od ohlašovacího roku 2009 všem provozovatelům, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.

 • Provozovatelům s činností (činnostmi) uvedenou v příloze I nařízení o evropském PRTR.
 • Provozovatelům s činností (činnostmi) s nižší kapacitou než je uvedena v příloze I nařízení o evropském PRTR (§ 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.).
 • Provozovatelům provozujícím jinou činnost (činnosti) než je v příloze I nařízení o evropském PRTR (§ 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.).

Rozsah ohlašovací povinnosti

Rozsah ohlašovací povinnosti je upraven nařízením o evropském PRTR, zákonem o IRZ a nařízením vlády o IRZ. Rozsah ohlašovací povinnosti v oblasti úniků a přenosů je pro obě skupiny provozovatelů (s činností podle nařízení o evropském PRTR i bez této činnosti) stejný:

 • úniky znečišťujících látek podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR),
 • přenosy odpadů podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (článek 5) – pro přenos odpadu mimo lokalitu provozovny jsou prahové hodnoty – 2 tuny za rok pro nebezpečný odpad a 2 000 tun pro ostatní odpad,
 • přenosy látek v odpadních vodách podle přímo účinného nařízení o evropském PRTR (příloha II nařízení o E-PRTR),
 • úniky znečišťujících látek podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. (příloha č. 1 nařízení č. 145/2008 Sb.),
 • přenosy znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností zařízení v provozovně (příloha č. 2 nařízení č. 145/2008 Sb.).

Rozsah údajů požadovaných pro ohlašování

Rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ vymezuje příloha č. 3 nařízení vlády č. 145/2008. Jedná se o výčet údajů, které musí povinné subjekty ohlásit Ministerstvu životního prostředí. Obsah přílohy vychází z přílohy III nařízení o E-PRTR s upřesněním pro ohlašování do IRZ. Provozovatelé musí ohlásit do IRZ všechny požadované informace o provozovně a únicích a přenosech.

Provozovatelé musí mimo jiné uvádět, zda je údaj o úniku (přenosu) látky zjištěn na základě měření, výpočtu nebo odhadu. U údajů u nichž je uvedeno, že jsou založeny na měření či výpočtu, se ohlásí také analytická metoda a/nebo metoda výpočtu. Pro uvedení skutečnosti, zda jsou ohlášené údaje o úniku a přenosu založeny na měření, výpočtu nebo odhadu, je vyžadován zjednodušený systém se třemi třídami odlišenými kódem z písmen, který odkazuje na metodiku použitou k získání údajů: měření – M, výpočet – C a odhad – E (článek 5 nařízení o E-PRTR).

U přenosu látek v odpadech mimo provozovnu je povinností provozovatele dále uvést kód označující, zda byl odpad využit (kód R) nebo odstraněn (kód D), název osoby a adresu osoby provádějící odstranění/využití. U přenosů odpadů musí provozovatelé uvádět: druh odpadu (nebezpečný nebo ostatní odpad), množství odpadu podle druhu v tunách/rok, způsob nakládání s odpadem (využití – R, odstranění – D), postup k získání ohlašovaného údaje (měření, výpočet, odhad, použitá metoda k získání ohlašovaného údaje v případě použití měření a výpočtu, název a adresa osoby provádějící odstranění/využití odpadu, v případě přeshraničního přenosu adresa lokality využití/odstranění, která přenos skutečně přijme.

Vedení evidence

Provozovatelé podle § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb. jsou povinni uchovávat evidenci údajů, ze kterých byly ohlášené informace získány, a popis metodiky použité k získání údajů po dobu pěti let od konce daného ohlašovacího roku (článek 5 odst. 5 nařízení o E-PRTR). Formát evidence pro IRZ není právně závazně upraven. Provozovatelé musí být schopni doložit prokazatelné a ověřitelné údaje, na základě kterých získali ohlášené údaje případně, na základě kterých získali údaje o nedosažení příslušných ohlašovacích prahů. Kontrolu vedení evidence provádí Česká inspekce životního prostředí. Nevedení evidence je správní delikt, který podléhá sankci.

Kvalita ohlašovaných informací

Provozovatelé jsou odpovědní za kvalitu informací, které ohlašují. Odpovědností provozovatelů je kvalita ohlášených informací a použití nejlepších možných postupů při identifikaci úniků a přenosů (článek 9 a článek 5 odst. 4 nařízení o E-PRTR). Provozovatelé jsou povinni při přípravě jejich zpráv použít nejlepší dostupné údaje (článek 5 odst. 4 nařízení o E-PRTR).

V souladu s článkem 9 odst. 2 nařízení o E-PRTR musí být údaje ohlašované provozovateli vysoce kvalitní, zejména pokud jde o jejich úplnost, konzistentnost a důvěryhodnost. Provozovatelé provozovny mohou poskytnout nepovinné informace o provozovně, které mohou být při posuzování kvality údajů rovněž užitečné.

Forma a způsob ohlašování údajů do IRZ

Hlášení do IRZ lze podat výhradně v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP (§ 3 odst. 5). Elektronická hlášení bez platného elektronického podpisu je třeba potvrdit (autorizovat). Více informací o způsobu ohlašování a přístupu do ISPOP je zveřejněno na stránkách ISPOP – http://www.is­pop.cz/.

Provozovatelé nemusí použít přímo řešení vytvořené Ministerstvem životního prostředí (tj. formulář PDF, který je pro zaregistrované provozovny IRZ k dispozici ke stažení v jednotlivých uživatelských účtech v ISPOP), musí ovšem při ohlašování dodržet datový standard, který zveřejňuje rovněž MŽP (§ 4 odst. 3).

Datový standard definuje datovou strukturu hlášení do IRZ. Datové standardy jsou zveřejňovány na stránkách MŽP nebo přímo na stránkách ISPOP (od roku 2010).

Registrace provozovny

Provozovatelé jsou povinni registrovat provozovny, na které se vztahuje povinnost ohlašování do IRZ. Registrace se provádí postupem zveřejněným na stránkách ISPOP.

Identifikační číslo provozovny

Všem IRZ provozovnám musí být přiděleno registrační číslo, tzv. identifikační číslo provozovny (IČP), které je neměnné a podle něhož je možné provozovnu jednoznačně identifikovat. Provozovatel je povinen používat správné IČP.

IČP je jedinečným identifikátorem pro každou provozovnu. IČP není vázáno na vlastníka provozovny (definován IČ), ale přímo na provozovnu (definovanou adresou a souřadnicemi).

V případě, že došlo k přesunu provozovny pod jinou organizaci nebo ke sloučení či rozdělení provozoven, je povinností provozovatele tuto skutečnost oznámit správci registru (CENIA).

Přidělování a používání IČP se řídí zásadami, které mají zajistit provázanost ohlášených údajů v předchozích ohlašovacích letech. Provozovnám, za něž bylo již v minulosti podáno hlášení do IRZ, a které jsou evidovány v registru ohlašovatelů, bylo IČP přiděleno automaticky a ohlašovatelé jej naleznou v elektronickém účtu ISPOP.

Termín plnění ohlašovací povinnosti

Požadované údaje jsou provozovatelé povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31.3. za předchozí kalendářní rok. Za rok 2010 se budou ohlašovat do 31. března 2011 (viz tabulka 4).

Tabulka 4: Plnění ohlašovací povinnosti podle zákona č. 25/2008 Sb. za ohlašovací rok 2010

Kdo Do kdy Co
Provozovatel s činností uvedenou v nařízení č. 166/2006/ES (§ 3 odst. 1) do 31.3.2011 Při překročení prahů – údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Provozovatel s činností neuvedenou v nařízení č. 166/2006/ES nebo s nižší kapacitou než uvádí nařízení č. 166/2006/ES (§ 3 odst. 2) do 31.3.2011 Při překročení prahů – údaje podle nařízení 166/2006/ES a dále údaje podle nařízení vlády č. 145/2008 Sb.

Sankce za neplnění ohlašovací povinnosti

Neohlášení do IRZ, resp. uvedení nesprávných údajů a nevedení evidence údajů v souladu s požadavky nařízení o E-PRTR jsou správními delikty, za které hrozí sankce. Podle § 5 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. je možné za správní delikt uložit pokutu do 500 000 Kč. Plnění ohlašovací povinnosti kontroluje Česká inspekce životního prostředí, která rozhoduje o správních deliktech podle § 5 (§ 8 písm. a) a b)).

Informace k IRZ

Stránky www.irz.cz (resp. www.prtr.cz) jsou hlavním zdrojem informací pro všechny cílové skupiny, které jsou existencí IRZ v ČR dotčeny. Stránky jsou provozovány Ministerstvem životního prostředí od roku 2004 (ve spolupráci s CENIA). Informace poskytované na stránkách jsou logicky členěné a snadno využitelné jak pro veřejnost, tak provozovatele. Pro provozovatele jsou zejména důležité sekce:

 • Ohlašování – v sekci je popsán celý proces ohlašování pro příslušný ohlašovací rok,
 • Ohlašované látky – sekce obsahuje informace o všech sledovaných znečišťujících látkách (ke každé látce jsou přiřazeny i údaje týkající se vlastností, zdrojů úniků a přenosů či vlivů na lidské zdraví a životní prostředí),
 • Metody měření – sekce obsahuje přehled metod identifikace a měření všech sledovaných znečišťujících látek v ovzduší, vodě a půdě,
 • Dokumenty – sekce obsahuje všechny důležité dokumenty k problematice IRZ (legislativa, příručky, souhrnné zprávy atd.).

Publikace k IRZ a Helpdesk IRZ

Ministerstvo životního prostředí nabízí provozovatelům publikace a informační materiály, které se podrobně zabývají tématikou IRZ. Cílem publikací pro provozovatele je informovat o povinnostech vyplývajících z právních předpisů a usnadnit plnění těchto povinností. Publikace jsou dostupné v listinné i v elektronické podobě (v sekci Dokumenty). MŽP publikace distribuuje bezplatně. Na konec roku 2010 připravuje Ministerstvo životního prostředí aktualizaci příručky pro provozovatele k plnění ohlašovací povinnosti za rok 2010.

Služba Helpdesk IRZ je provozována CENIA, českou informační agenturou životního prostředí společně s MŽP. Služba byla zřízena za účelem informační podpory k problematice IRZ. Na službu Helpdesk IRZ se lze obracet emailem (irz.info (at) ce­nia.cz), telefonicky, prostřednictvím faxu nebo zaslat dotaz v listinné podobě.

Veškeré důležité dokumenty naleznete v části Dokumenty

V případě problémů se obraťte na Helpdesk IRZ.