IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Ohlašované látky
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Informace o látkách ohlašovaných do IRZ

Základní informace

Prezentovaný seznam poskytuje základní informace o látkách ohlašovaných do integrovaného registru znečišťování. Informace o látkách byly čerpány z podkladů zpracovaných pro Ministerstvo životního prostředí Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (Šváb M., Müllerová M., Beneš P.: Informace o látkách zařazených do Integrovaného registru znečišťování. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí. Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí. Praha, listopad 2005; Šváb M., Müllerová M.: Studie o látkách ohlašovaných do integrovaného registru znečišťování životního prostředí II. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemie ochrany prostředí. Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí. Praha, červenec 2006) a jsou prezentovány jednotnou formou určenou co nejširšímu okruhu čtenářů. Integrovaný registr znečišťování obsahuje látky, které mají škodlivý vliv na životní prostředí a zdraví člověka, tudíž i popis vlastností látek je takto orientován a nemůže být považován za vyčerpávající. Je třeba rovněž zdůraznit, že informace se spíše týkají možných rizik než skutečných dopadů.

Upozornění

Na těchto stránkách jsou k dispozici soubory ke stažení, jejichž majitelem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Soubory je možné zdarma stahovat, využívat a rozšiřovat pro nekomerční účely (vždy s uvedením zdroje informací). Ministerstvo životního prostředí žádá, aby bylo informováno o nekomerčním využití zde uvedených informací. Pro komerční šíření je nezbytně nutný písemný souhlas Ministerstva životního prostředí.

Seznam látek

Název látky Číslo CAS
alachlor 5972–60–8 pdf
aldrin 309–00–2 pdf
amoniak (NH3) 7664–41–7 pdf
anthracen 120–12–7 pdf
arsen a sloučeniny (jako As) 7440–38–2 pdf
atrazin 1912–24–9 pdf
azbest 1332–21–4 pdf
benzen 71–43–2 pdf
benzo(g,h,i)pe­rylen 191–24–2 pdf
bromované difenylethery (PBDE) - pdf
celkový dusík - pdf
celkový fosfor - pdf
celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) - pdf
DDT 50–29–3 pdf
di-(2-ethyl hexyl)ftalát (DEHP) 117–81–7 pdf
dieldrin 60–57–1 pdf
1,2-dichlorethan (DCE) 107–06–2 pdf
dichlormethan (DCM) 75–09–2 pdf
diuron 330–54–1 pdf
endrin 72–20–8 pdf
endosíran 115–29–7 pdf
ethylbenzen 100–41–4 pdf
ethylenoxid 75–21–8 pdf
fenoly (jako celkové C) 108–95–2 pdf
fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) - pdf
fluoranthen 206–44–0 pdf
fluorid sírový (SF6) 2551–62–4 pdf
fluoridy (jako celkové F) - pdf
fluorované uhlovodíky (HFC) - pdf
formaldehyd 50–00–0 pdf
halogenované organické sloučeniny (jako AOX) - pdf
halony - pdf
heptachlor 76–44–8 pdf
hexabrombifenyl 36355–1-8 pdf
hexachlorbenzen (HCB) 118–74–1 pdf
hexachlorbutadien (HCBD) 87–68–3 pdf
1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) 608–73–1 pdf
hydrochloroflu­orouhlovodíky (HCFC) - pdf
chlor a anorganické sloučeniny (jako HCl) - pdf
chloralkany (C10–13) 85535–84–8 pdf
chlordan 57–74–9 pdf
chlordecon 143–50–0 pdf
chlorfenvinfos 470–90–6 pdf
chloridy (jako celkové Cl) - pdf
chlorofluorou­hlovodíky (CFC) - pdf
chlorpyrifos 2921–88–2 pdf
chrom a sloučeniny (jako Cr) 7440–47–3 pdf
isodrin 465–73–6 pdf
isoproturon 34123–59–6 pdf
kadmium a sloučeniny (jako Cd) 7440–43–9 pdf
kyanidy (jako celkové CN) - pdf
kyanovodík (HCN) 74–90–8 pdf
lindan 58–89–9 pdf
měď a sloučeniny (jako Cu) 7440–02–0 pdf
methan (CH4) 74–82–8 pdf
mirex 2385–85–5 pdf
naftalen 91–20–3 pdf
nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) - pdf
nikl a sloučeniny (jako Ni) 7440–02–0 pdf
nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE) 25154–52–3
(nonylfenol směs isomerů)
104–40–5 (4-nonylfenol)
136–83–4 (2-nonylfenol)
9016–45–9 (nonylfenol ethoxylát)
pdf
olovo a sloučeniny (jako Pb) 7439–92–1 pdf
oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty 1806–26–4 (4-oktylfenol)
949–13–3 (2-oktylfenol)
27193–28­–8 (2-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol)
140–66–9 ((4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-fenol)
9002–93–1 (POE (10) oktylfenol, Triton X-100)
pdf
oxid dusný (N2O) 10024–97–2 pdf
oxid uhelnatý (CO) 630–08–0 pdf
oxid uhličitý (CO2) 124–38–9 pdf
oxidy dusíku (NOx/NO2) - pdf
oxidy síry (SOx/SO2) - pdf
PCDD + PCDF (dioxiny +furany) (jako TEQ) - pdf
pentachlorbenzen 608–93–5 pdf
pentachlorfenol (PCP) 87–86–5 pdf
perfluorouhlo­vodíky (PFC) - pdf
polétavý prach (PM10) - pdf
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)b/ - pdf
polychlorované bifenyly (PCB) 1336–36–3 pdf
rtuť a sloučeniny (jako Hg) 7439–97–6 pdf
simazin 122–34–9 pdf
sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) - pdf
styren 100–42–5 pdf
1,1,2,2-tetrachlorethan 79–34–5 pdf
tetrachlorethylen (PER) 127–18–4 pdf
tetrachlormethan (TCM) 56–23–5 pdf
toluen 108–88–3 pdf
toxafen 8001–35–2 pdf
tributylcín a sloučeniny 36643–28–4 (tributylcíničitý kation)
688–73–3 (tributylcín-hydrid)
1067–97–6 (tributylcín-hydroxid)
56–35–9 (tributylcín-oxid)
pdf
trichlorbenzeny (TCBs) 12002–48–1 pdf
1,1,1-trichlorethan 71–55–6 pdf
trichlorethylen 79–01–6 pdf
trichlormethan 67–66–3 pdf
trifenylcín a sloučeniny 76–87–9 (trifenylcín-hydroxid)
900–95–8 (trifenylcín-acetát)
639–58–7 (trifenylcín-chlorid)
pdf
trifluralin 1582–09–8 pdf
vinylchlorid 75–01–4 pdf
xyleny 1330–20–7 pdf
zinek a sloučeniny (jako Zn) 7440–66–6 pdf

Číslo CAS

Je číslo znečišťující látky podle Chemical Abstracts Service. Více informací je dostupných zde.

Klasifikace nebezpečných vlastností látek – rizikové a bezpečnostní věty (věty R a S)

V seznamech látek na této internetové stránce jsou označeny látky podle systému rizikových a bezpečnostních vět. Věty R a S jsou normalizovanými vyjádřeními týkajícími se fyzikálně-chemických rizik a rizik pro zdraví a životní prostředí. Klasifikace a značení zahrnuje vyhodnocení přirozených nebezpečných vlastností látek v souladu se Směrnicí 67/548/EEC. Toto vyhodnocení se musí provést pro každou látku nebo přípravek vyráběný v zemích EU nebo do nich dovážený a umístěný na trhu EU. Účelem klasifikace je identifikovat veškeré fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti látek a přípravků, které mohou představovat nebezpečí při běžném zacházení nebo při běžném používání. Za účelem ochrany spotřebitele a životního prostředí musejí být látky a přípravky po identifikaci kterékoliv z nebezpečných vlastností označeny tak, aby v označení byla uvedena tato nebezpečí. Při označení se zvažují všechna potenciální nebezpečí, s nimiž je možno se setkat při běžném zacházení a používání nebezpečných látek a přípravků.

Jelikož je řada látek uvedených v seznamu ve skutečnosti směsicí různých skupin látek, lze uvést věty R a S pouze pro některé typické příklady těchto směsic či skupin (v seznamu je to vždy uvedeno). Pro některé látky nejsou k dispozici žádné věty R a S, což může být na základě dvou důvodů:

  • látka není nebezpečná podle Směrnice, a proto neexistuje žádná klasifikace a značení,
  • látka není úmyslně vyráběna nebo prodávána, ale vzniká například jako vedlejší produkt průmyslového procesu (dioxiny).

Další informace o značení a klasifikaci látek jsou k dispozici zde.