IRZ - Integrovaný registr znečišťování

::: Odkazy
Vyhledat na stránkách:  Jak vyhledávat... 

Odkazy

Registry úniků a přenosů znečišťujících látek

Austrálie
Česko
Dánsko
EPER
Evropský PRTR
Finsko
Francie
Itálie
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Rakousko
Řecko
Skotsko
Slovensko
Spojené státy
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Informační systém IPPC
Informační server o IPPC
European IPPC Bureau
DG Environment – IPPC

Registry a informační systémy životního prostředí v České republice

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Metainformační systém o životním prostředí
Informační systém EIA/SEA
Hydroekologický informační systém
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém kvality ovzduší

Mezinárodní organizace

European Commission
Directorate General Environment
European Environmental Agency (EEA)
United Nations Economic Commission for Europe
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations for Training and Research (UNITAR)
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)

Chemické látky

Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek
Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology
European Chemical Substances Information System
ATSDR – Agency for Toxic Substances and Disease Registry
IRIS – Integrated Risk Information System
POPs Information
EPER Substance description
Scorecard – Environmental Defense Organization
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
Perzistentní organické polutanty
REACH

Ovzduší

Ministerstvo životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
US-Environment Protection Agency
European Topic Centre on Air and Climate Change
DG Environment-Air
Resource Centre for PRTR Release Estimation Techniques
UNECE Task Force on Emission Inventories and Projections

Voda

Ministerstvo životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav – hydrologie
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.
Zemědělská vodohospodářská správa

Půda a zemědělství

DG Environment – Soil
Ministerstvo životního prostředí

Odpady

Ministerstvo životního prostředí
Centrum pro hospodaření s odpady
European Topic Centre on Resource and Waste Management
DG Environment-Waste
Basel Convention

Ostatní